ПГСАГ "Васил Левски"

Начало » За учениците » Стипендии

Стипендии

Advertisements

logo_pgsag

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД

Гр. Благоевград 2700, ул. “Т. Александров” №56, тел.:073/88-53-10

e-mail: pgsag_blagoevgrad@abv.bg


 

На основание ПМС №33/15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование и във връзка с изготвяне на списъците на учениците, които ще получават стипендия за II срок на учебната 2017/2018 година, определям срок за подаване на документи до 16.00 часа на 21.02.2018 г.

Кандидатства се с успеха от  първият учебен срок на учебната 2017/2018 година.

Съгласно чл.5,  ал.1 стипендия се отпуска на:

  1. Учениците без родители или само с един родител и на инвалиди (независимо от степента на инвалидност).
  2. Учениците с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата в размер на 420,00лв. и успех не по-нисък от мн. добър 4.50.
  3. На учениците с успех не по-нисък от отличен 5.50.
  4. Не се отпуска стипендия на учениците, настанени в домове за деца и юноши, имащи успех под отличен 5.50, а при успех над 5.50 – получават стипендия.
  5. Учениците губят право на стипендия когато:

– прекъсват или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи по болест

– наложено им е наказание от педагогическия съвет.

Необходими документи:

А. За учениците без родители или само с един родител и на инвалиди (независимо от степента на инвалидност)

  1. Молба-декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.
  2. Учениците от IX клас без родители представят еднократно препис от смъртния акт.

Б. За учениците с месечен доход на член от семейството под установената за страната минимална работна заплата в размер на 420,00лв. и успех не по-нисък от мн. добър 4.50.

  1. Молба-декларация, попълнена и подписана от родител или настойник по образец,

като раздел III (материално положение) по точките, където няма доход, се изписва <няма>.

  1. Удостоверение или служебна бележка /оригинал/, подписани, подпечатени и изведени с изходящ номер за получените доходи от членовете на семейството за предходните шест месеца (април, май, юни, юли, август, септември 2016г.), включително детски добавки и компенсациите.

В. За учениците с успех не по-нисък от 5.50.

  1. Молба-декларация, попълнена и подписана от родител или настойник.

Точка първа от молбите задължително се попълва от класния ръководител.            

 Документите, с които се кандидатства за стипендия се проверяват и приемат в стая 213 (счетоводство)

d5

Advertisements
%d bloggers like this: